2 తిమోతి మొదటి అధ్యాయము. ఉపోద్గాగతము:  2 తిమోతి 4 : 6 - 8 ఇలా చెప్తుంది,  ...

​Read More

తిమోతికి వ్రాసిన 2 వ పత్రిక ఉపోద్గాతము. తిమోతి కి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక వ్యక్తిగతమైనది. ఇది పౌలు వ్రాసిన ...

​Read More