2 తిమోతి 4 వ అధ్యాయము  2 తిమోతి 4:1-2 దేవునియెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తుయేసు ...

​Read More

2 తిమోతి 3 వ అధ్యాయము. 2 తిమోతి 3:1 అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము. 3వ అధ్యాయములో, పౌలు ...

​Read More

2  తిమోతి 2 వ అధ్యాయము 2 తిమోతి 2:1 నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము.మొదటి ...

​Read More

తిమోతికి వ్రాసిన 2 వ పత్రిక ఉపోద్గాతము. తిమోతి కి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక వ్యక్తిగతమైనది. ఇది పౌలు వ్రాసిన ...

​Read More

Welcome to the Bible Prabodhalu Bible Study Notes site. The goal of this site ...

​Read More

[fusion_builder_container background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” ...

​Read More