2 తిమోతి 4 వ అధ్యాయము  2 తిమోతి 4:1-2 దేవునియెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తుయేసు ...

​Read More

2 తిమోతి 3 వ అధ్యాయము. 2 తిమోతి 3:1 అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము. 3వ అధ్యాయములో, పౌలు ...

​Read More

2  తిమోతి 2 వ అధ్యాయము 2 తిమోతి 2:1 నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము.మొదటి ...

​Read More

2 తిమోతి మొదటి అధ్యాయము. ఉపోద్గాగతము:  2 తిమోతి 4 : 6 - 8 ఇలా చెప్తుంది,  ...

​Read More

The Letter to Titus was most probably written during Paul’s trip to Rome (Acts ...

​Read More

తీతు 3 వ అధ్యాయము పునర్ సమీక్ష - తీతు 2:15 లో, పౌలు ఈ విధముగా చెప్పాడు, ...

​Read More