2 తిమోతి 4 వ అధ్యాయము  2 తిమోతి 4:1-2 దేవునియెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తుయేసు ...

​Read More