2 తిమోతి 3 వ అధ్యాయము. 2 తిమోతి 3:1 అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము. 3వ అధ్యాయములో, పౌలు ...

​Read More