2  తిమోతి 2 వ అధ్యాయము 2 తిమోతి 2:1 నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము.మొదటి ...

​Read More