2 తిమోతి మొదటి అధ్యాయము. ఉపోద్గాగతము:  2 తిమోతి 4 : 6 - 8 ఇలా చెప్తుంది,  ...

​Read More