తిమోతికి వ్రాసిన 2 వ పత్రిక ఉపోద్గాతము. తిమోతి కి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక వ్యక్తిగతమైనది. ఇది పౌలు వ్రాసిన ...

​Read More